زنان جنگجو یا آمازون

شرکت زنان در جنگ در یونان باستان عیب شمارده میشد
این زنان جنگجو از اقوام خارجی یا ایرانیان باستان دانسته شده است
به این زنان آمازون می گفتند و در تفسیر معنای آمازون دو موضع وجود دارد
در زبان ایران باستان به زنان همآزن زنی که همدوش مردان می جنگد میگفتند
یونانی ها به جای واژه همآزن آمازون گفتند.
موضع دیگر در تفسیر واژه آمازون این است که یونانی ها برای این زنان
که ظاهرن برای تسهیل در عمل تیراندازی یکی از سینه های خود را
می بریدند واژه آمازون را بکار بردند.

اثر کوزه گری مردم یونان در 500 سال قبل از میلاد