بامبو که همان نی بزرگ است
قبل از این که سر بکشد و قطور شود
به صورت بچه در جوار مادر خود در
زیر خاک انتظار تولد و قدکشیدن را
میکشد که آدم ها او را کشف میکنند و
سقطش میکنند. مغز بچه بامبو چه زیباست
ولی چون خوشمزه نیزهست قابل خوردن است.
در ژاپن به قیمت کزاف آن را عرضه میکنند

بامبو