حسین بن منصور حلاج

م858 هجری یا 244

از نوادگان یک ایرانی زرتشتی بنام ابو ایوب شهاب متولد شد

حلاج معتقد بود فنا و بقا متعاقب یکدیگرند او تحت تاثیر مانی، مزدک و بودا بود به انسان خدائی معتقد بود.

دین را ساخته انسان، نه انسان را ساخته دین می دانست. در زمان مقتدر خلیفه عباسی بطرز فجیعی به قتل رسانده شد