این آرم هواپیمائی جمهوری اسلامی است.
هما که به مرغ سعادت لقب گرفته است همان
سیمرغ گسترده پر، زنخدای ایران باستان است
سیمرغ نماد خرداد(خوشزیستی)، امرداد(بی مرگی)، و
جنبش(فرازمندی)، جشن(ریتم و هم آهنگی)، و
مهر(پیوند و هم آلی)، بینش(جهان آرائی) بوده است
گو این که فرهنگ ایران باستان بر پایه آموزه های
سیمرغی هزاره ها بدست فراموشی سپرده شده است
اثرات آن در نا خودآگاه مائی که بر ضد آن قدم گذاشته
و میگذاریم پا برجاست