مانی

مانی در قرن سوم میلادی در عصر ساسانیان
سعی کرد با تلفیق سه آئین زردشتی، ترسائی و بودیسم
آئین جدیدی را ارائه کند تا به هم آهنگی مردم تمام دنیا
بیانجامد. آئین مانی که خمیر مایه مهر پرستی یا میترائیسم
است از ایران به خطه آسیای مرکزی و چین و اسپانیا گسترش یافت
در تصویر هفته نقاشی مانی را در نارا می بنینیم که
با تصاویر بودائی تفاوت دارد. مانی با ریش چانه و گیسوان
آویخته بر دوش با ریخت کاهنان بودائی متفاوت است.