صدای سِمی را اینجا بشنوید

حتمن در این روزهای گرم صدای جیر جیر
حشره (سِمی) را روی درختان میشنوید.
حدود 300 نوع از این حشره در ژاپن یافت میشود.
از صدای و زمان خوانندنشان میتوان به نوع آن پی برد.
سِمی این روزها به کوماسِمی معروف است و حدود دو
هفته عمر دارد. درچین نوعی از سِمی را می کوبند و
به عنوان داروی ضد خارش و درد استعمال میکنند

http://jp.youtube.com/watch?v=uU590YfM6RA&feature=related

蝉(SEMI)