سیمرغ- هرجه بنگرید مرغی به نام سیمرغ نمی یابید. سی تا مرغ موجود تجریدی سیمرغ ر ا آفریدند
همه که جمع شدیم آنوقت است که وحدت سیمرغ را می آفرینیم
تنوع و کثرت در هم آهنگی و هم نوائی وحدت سیمرغی را بوجود می آورد- اینست آنچه که از معنای
سیمرغ دریافت میشود