این باغ از یک عمارت بسیار زیبا، درختان
سرو وگیاهان دیگر، جوی های آب و
اندرونی عناصر قطعی در هر باغ ایرانی
ترکیب یافته است

معماری باغ ارم شیراز در زمان صدارت
زندیه(حدود دویست سال پیش) صورت
گرفت ولی ساختمان و تکمیل آن در زمان
قاجاریه

باغ ارم- شیراز
(سپتامبر 2007)