مناسک جشن گوما در شاخه مکتب اسرار بودیسم در ژاپن هرساله برگزار میشود. واژه گوما از هوما یا هما ی سانسکریت گرفته شده است
آتش گوما یا هما(هوما) ایزد گسترده پریست که آرزوهای مردم را در شعله های زبانه کش آتش به آسمان ها یا به معبود خدایان میرساند.
مردم با بر پا کردن این آتش در عین اینکه از گرما، نیروی سوزنده و پاک کننده آن الهام میگیرند آرزوهای خود را به معبود میرسانند
هما همان سیمرغ گسترده پر ایران است که گوهر نوزائی و آفرنندگی را در سراسر گیتی می افشاند. .

'07.4.15 Mino

- جشن دای گوما یا گومای بزرگ

قبل از بر پائی آتش گوما مراسم مفصلی برگزار میگردد.

یک دینمرد کمان گیر به چها جهت و به طرف آتش گوما یک تیر می اندازد.

برای گشایش مراسم آتش افروزی دینمرد باید در جلوی دروازه
به سوالات مشخصی پاسخ مناسب بدهد تا اجازه رهیابی و آغاز مراسم را کسب کند.