درفش کاویانی

درفش کاویانی- این پرجم نمادین پرچمی است که
کاوه آهنگر و حامیان او در زمان فریدون شاه بر ضد
ضحاک ماردوش جنگید و او را از قدرت ساقط کرد