داروما

عروسک های داروما در معبد کاتسواوجی-
داروما که موسس فرقه بودائی ذن ژاپن است آنقدر به مراقبه می نشیند که دست و پای او پوسیده و از بدنش جدا میشود. داروما بروایتی دارا یا دادار بوده است که اصالت ایرانی داشته است. عروسک داروما نماد مقاوت شمارده میشود. مصطلح است که داروما شش بار زمین میخورد ولی هشت بار بلند میشود.