حروف ژاپنی کهن
ژاپنی ها قبل از استفاده از کانجی یا حروف
چینی از این حروف تصویری استفاده می کردند
این حروف قدمت بیش از دو تا شش هزار دارد
تعداد حروف 48 حرف است که از نه گروه پنج حرفی
و یکگروه سه حرفی تشکیل شده است. پنج حرف پایه که در بالای این جدول
قرار دارد الهام از پنج رکن ترکیب کننده ساختمان
جهان خاکی یعنی گاز، باد، آتش، مایع و جامدگرفته شده است