Swastika

گردونه مهر یا گردونه خورشید

این گردن بند که با آرم گردونه مهر یا
گردونه خورشید آراسته شده است از تاریخ
طولانی پنج هزار سال در ایران باستان برخوردارست
آرم گردونه مهر نشانه آتش، ابدیت و خلقت بی وقفه
معنا شده است. این آرم در فرهنگ های دیگر از جمله
در بودیسم، تئوسوفی نوین و باورهای رم قدیم و
فرهنگ هلنیسم از معانی گوناگونی برخوردار بوده است