وقتی به ژرفای این کره سفر کنیم با نا متجانسی، تنوع
محض روبرو میشویم ولی از نا هم آهنگی و تنوع
ژرفا در سطح به وحدت میرسیم
جالب نیست؟ همه در یکی و یکی در همه

این کره که از لوله های نوشیدنی(سی پر)ساخته
شده است کار با ارزش یک ژاپنی است.

کره توحید حاصل شرک