موزه آثار باستانی ایران در تهران

سر در این موزه با الهام از طاق کسرای مداین در تیسفون
پایتخت پادشاهی ساسانیان در سال 1316 خورشیدی ساخته
شده است. آن چه که این روزها نقل هر مجلس فرهنگ جو و آزادی خواه است نمایش استوانه کورش کبیر در این مکان است. در جو بسیار امنیتی و حفاظت شدید استوانه قابل بازدید بود. به مانند معبودی که در انتظار دیدارش بودم هفت بار بدورش چرخیدم