معبد کاتسووجی در شهر مینو--این معبد دارای سیزده قرن تاریخ است.
در دهه هفتاد قرن هشتم به نام می روکوجی یا معبد میترا نامیده شد. یک قرن بعد بود که نام فعلی بر آن نهاده شد.