درخت های افرا با برگ های
زیبای رنگارنگ- معبد کاتسو اُجی در شهر مینو

Maple- Katsuoji- Mino