بشنو این نی چون شکایت میکند
از جدائی ها حکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند
در نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تا بگویم شرح درد اشتیاق
هرکسی کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش
مولوی

در فرهنگ ایران باستان و یا آنچه که به
فرهنگ سیمرعی مشهورست انسان با نی
این همانی داده میشده است. زیرا که نی
خودروست(=خودبنیادی)، شیره چسبنده
دارد(=پیوند دهندگی)، دارای بند است
نماد اندازه) و بالاخره نواسازست=)
نماد ریتم و آهنگ) است=).