نوروز 1388 خجسته باد

ز کوی یار می آید نسیم نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
حافظ

نوروز بخاطر خصلت فراگیر و انسانی آن میرود تا به رسم و جشنی انترناسیول تبدیل شود.. ایرانیان باستان به حکومت میگفتند نییدن، و این نوروز نماد نییدنست زیرا که هم آهنگی و همزیستی و وحدت را در تنوع اشاعه میدهد