بیش از صد قلم از آثار تمدن ایران باستان در این
نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده بود. بازدید
کنندگان بر خلاف حدس من زیاد بودند. بسیاری انگشت
تعجب بر لب داشتند. آنچه که قابل ذکر است عدم وجود
تشریحاتی در زمینه پیشتوانه فرهنگی این آثار بود.
بی شک صنعت بی نظیری که خالق این آثار در ایران
باستان بوده است سبب شگفتی است ولی تفکر، احساس
و نوع جهان بینی که موجب پیدایش آن ها شده است جای
تامل دارد. پی بردن به رمز الهام از شکل گوسفند و
گاو در خلق آثار متعدد در این نمایشگاه شناخت فرهنگ غنی و صلح جویانه ایران رابه همراه دارد. گوسفند نماد
بی آزاری و صلح خواهی بوده است، آن چه که بی آزار است
زیبا شمارده میشده است. گاو نماد خدا گونگی، هم آهنگی وریتم بوده است.

نمایشگاه تمدن پارسه