آیا برای شما نیز این سوال که پیانو
مخلوق پیانیست است یا پیانیست است
که پیانو را خلق میکندمطرح شده است؟
بدون پیانو پیانیست ساخته نمی شودو
بدون پیانیست وجود پیانو بی معناست. دنبال جواب گشتن همان عاقبتی را بدنبال خواهد داشت که در جستجوی معمای تخم و مرغ، تخم اول ظاهر شده است یا مرغ.
حرف را خلاصه کنیم، آن چه مسلم است آهنگ از هم آهنگی و وحدت پیانو و پیانیست متولد میشود. درست مثل عشق است که از هم بستگی عاشق و معشوق حاصل میشود. آن جائیکه عاشق و معشوق و عشق به وحدت رسیدند نه عشقی میماند و نه عاشق ونه معشوقی

پیانو در انتظار پیانیست