هفت آبان(27 اکتبر) روز جهانی کوروش بزرگ

منشور حقوق بشر کوروش روی استوانه گِلی- موزه انگلستان