صدقه 72 بلا را رفع میکند

درطول هر 50 قدم در خیابان های شلوغ تهران میتوان صندوق صدقه را مشاهده کرد
نه فقط در خیابان ها ، در ادارات، فرودگاه، بانک ها دفاتر دولتی با صندوق های مناسب همان محل روبرو خواهید شد

تهران- صندوق صدقه