صفحه مربوط به استاد منوچهر جمالی

اثر جاودانه ای که استاد جمالی عاشق آنست

این سینی نقره ای که بیش از 1700 سال قدمت دارد در موزه پترزبورک
روسیه نگهداری می شود. در مرکز سینی سیمرغ نماد خوشزیستی
ابدیت(امرداد)، مهر، بینش، موسیقی و هم آهنگی است. رقاص درون شکم(زهره) یا رام دختر سیمرغ است که نماد جشن و طرب بوده است

کلان فهرست

نظر شما؟

نوشتارهای انگلیسی

دستانی که فلسفه می شوند

تحول بهمن به هما

گامی از اسطوره- بسوی فلسفه دیالکتیک خیال و خرد

فرهنگشهر

تارنمای استاد