کردار نیک

علم و دین- نوشته کِن ویلبر
برگردان فارسی: جمشید جمشیدی

Dec. 28, 2008

نظریه وحدت آروین لازلو

March 14, 2009

Sept. 28, 2008

شعور سیاسی مردم ژاپن

خوشبختی از نگر ژاپنی ها

پارسی

پای صحبت سه دانشمند ژاپنی- برندگان جایزه نوبل شیمی

جبران ناپذیری تخریب زندگی یک انسان

جمشید جمشیدی

آمار خودکشی و علل آن در ژاپن

(2007)

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

مه 2006

May 2, 2018

Integral health- By Elliott S. Dacher

خدا چگونه مغز شما را تغییر میدهد

How God Changes Your Brain

نظام خدمات در مانی ژاپن

April 20,2008

تهران بزرگ- قدیم/جدید

Brief History of Iran

Mega Tehran, the Capital of Iran

PDF

PP

تابستان 2005

طبیعت ایران

جمشید جمشیدی

The History of Anatomy in Persia

March 11, 2012

Jan.1, 2012

Dec. 24, 2010

Dec. 15, 2010

Dec. 11, 2010

نظر شما؟

PDF

انگلیسی

ٌKen Wilber: Waves, Streams, States, and Self: A Summary of My
Psychological Model(Or, Outline of an Integral Psychology)

جمشید جمشیدی

بفرمائید

سالگرد زلزله و تسونامی در ژاپن

انتخاب ده خبر مهم در سال 2011 توسط ژاپنی ها

اکتبر 2006

نسخه 1

برگردان جمشید جمشیدی

(خلاصه ی مدل روان شناختی من(یا اجمالی از یک روان شناختی انتگرال

Ken Wilber: The Pttern That Connects

نسخه 10

بهداشت انتگرال

برگردان جمشید جمشیدی

Science and Religion by Ken Wilber

National and ethnic identity in Central Asia &
Caucasus.........David Somfai Kara(Ph.D.)

Sept. 22, 2019

Sound file

باز نویسی و تدوین بوسیله جمشیدی

ده خبر مورد توجه ژاپنی ها در سال 2010

جمشید جمشیدی

چکیده فارسی جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

الگوئی که پیوند می دهد

June 9, 2012

کِن ویلبر

PDF

معرفی تصویری با صدا در فورمات پاورپوینت

کلان فهرست

اکوسیستم و سلامتی انسان- سنتز بهداشت

جمشید جمشیدی

PDF

علم، فن آوری، زیربنای اجتماع

June 21, 2008

June 8, 2008

July 6, 2008

2005

کِن ویلبر

دیباچه ای بر اکولژی

June 9, 2009

آینوها ملت بومی ژاپن

نظام خدمات درمانی در ژاپن

نسخه 8

پارسی

PDF

PP

(with music)

PDF

نظریه انتگرال چیست؟

دیباچه ای بر اکولژی

PDF

اکتبر 2006

جمشید جمشیدی

a-PPP

The Natute of Iran

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

Nov., 29, 2007

Sept. 15, 2007

فشرده تاریخ نامه ایران

PDF