جنبش تجددخواهی عصر میجی(1912-1868

جمشید جمشیدی

Dec. 23,2018

اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

May 29, 2008

برگردان فارسی

تصویر هفته

بایگانی تصاویر

Dec. 28, 2019

Nov. 9,2018

برای تمام فصول

جمشید جمشیدی

گاهشمار 1396

کلان فهرست

استعاره«جگر» در ضرب المثل های ایرانی و ژاپنی

Sound file

باور «که گاره» در شعور ناخودآگاه ژاپنی

March 11, 2018

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

گزارشی از شرایط اخلاقی درون جوامع ژاپن

نظر شما؟

هورامان در استان کردستان
خانه های سنگی در دامنه کوه

قسمت اول رواج دروغ

جمشید جمشیدی

برای خواندن اکثر مقالات در این سایت به
نرم افزار آکروبات ریدر احتیاج است. میتوانید
آکروبات ریدر را از سایت زیر دانلود بکنید
. ...

قسمت دوم بدگوئی و تهمت زنی

National and ethnic identity in Central Asia &
Caucasus.........David Somfai Kara(Ph.D.)

Sept. 22, 2019

The History of Anatomy in Persia

باز نویسی و تدوین بوسیله جمشیدی

May 2, 2018

روابط انسانی درجامعه تک بعدی ژاپن

Nov.. 23, 2017

نسخه کامل

انتشار کتاب- برگردان سه مقاله مهم نوشته کِن ویلبر

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Nov. 19, 2009

عکس هائی از ایران قدیم

March 5, 2008

کتاب جدیدی که اخیراً انتشار یافته است

Nov. 7, 2017

گاهشمار 1395

گاهشمار 1394

A collection of Ostensibly Related
English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations
and Meanings. K.. Jamshidi

PDF

خسرو جمشیدی

Feb. 4,2008

Time for Dipstick
Examination of our Assumptions:

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فشرده تاریخ نامه ایران

Brief History of Iran

PDF

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تازه ها

فاجعه اجتماعی در مدارس ژاپن

جمشید جمشیدی

طبیعت ایران

Mega Tehran, the Capital of Iran

The Natute of Iran

PDF

PP

by Xosrow Jamsheidi and
Jamsheid Jamsheidi

تهران بزرگ- قدیم/جدید

پرتال جامع علوم انسانی

مقالات حوزه ادبیات از آقای کامیار عابدی

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

PDF

PP

(with music)

Oct. 13,2019

سخنرانی استاد علی اشرف صادقی در سی و سومین همایش انجمن

نژاد ایرانی، زبان فارسی(پارسی)