اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

May 29, 2008

برگردان فارسی

تصویر هفته

بایگانی تصاویر

برای تمام فصول

گاهشمار 1396

June 15, 2016

جمشیدی

کلان فهرست

نظر شما؟

Nov. 1, 2016

هورامان در استان کردستان
خانه های سنگی در دامنه کوه

برای خواندن اکثر مقالات در این سایت به
نرم افزار آکروبات ریدر احتیاج است. میتوانید
آکروبات ریدر را از سایت زیر دانلود بکنید
. ...

イランの新年の四大行事と日本文化との類似性

  ジャムシデイ ジャムシッド

April 29, 2015

چوب نوشته در نارا_ نام یک پرشیائی بر روی آن

سپاه جنگ های چریکی کودکان در میلیتاریسم ژاپن

Aug. 12, 2015

انتشار کتاب- برگردان سه مقاله مهم نوشته کِن ویلبر

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Nov. 19, 2009

عکس هائی از ایران قدیم

March 5, 2008

کتاب جدیدی که اخیراً انتشار یافته است

گاهشمار 1395

گاهشمار 1394

5Th WFNS Symposium in Tehran/Iran, April 2016

presentation by J. Jamshidi

A collection of Ostensibly Related
English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations
and Meanings. K.. Jamshidi

PDF

خسرو جمشیدی

Feb. 4,2008

Time for Dipstick
Examination of our Assumptions:

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فشرده تاریخ نامه ایران

Brief History of Iran

PDF

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تازه ها

Oct. 24, 2015

نفوذ فرهنگ و تمدن ایران باستان در ژاپن
مانی، مانوی گری و بودیسم ژاپن

5 videos

طبیعت ایران

Mega Tehran, the Capital of Iran

The Natute of Iran

PDF

PP

by Xosrow Jamsheidi and
Jamsheid Jamsheidi

June 26, 2015

تهران بزرگ- قدیم/جدید

پرتال جامع علوم انسانی

مقالات حوزه ادبیات از آقای کامیار عابدی

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

زمانی که فیلسوف تاریخ می نویسد

جمشیدی

1 video

فلسفه ی تاریخ نوشته هِگل

PDF

PP

(with music)