اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

May 29, 2008

برگردان فارسی

تصویر هفته

بایگانی تصاویر

برای تمام فصول

Oct. 24, 2015

گاهشمار 1396

کلان فهرست

April 29, 2015

نسخه اول

نظر شما؟

イランの新年の四大行事と日本文化との類似性

  ジャムシデイ ジャムシッド

هورامان در استان کردستان
خانه های سنگی در دامنه کوه

June 15, 2016

برای خواندن اکثر مقالات در این سایت به
نرم افزار آکروبات ریدر احتیاج است. میتوانید
آکروبات ریدر را از سایت زیر دانلود بکنید
. ...

جمشید جمشیدی

Oct. 15, 2017

روابط انسانی درجامعه تک بعدی ژاپن

5Th WFNS Symposium in Tehran/Iran, April 2016

presentation by J. Jamshidi

انتشار کتاب- برگردان سه مقاله مهم نوشته کِن ویلبر

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Nov. 19, 2009

عکس هائی از ایران قدیم

March 5, 2008

کتاب جدیدی که اخیراً انتشار یافته است

Nov. 1, 2016

زمانی که فیلسوف تاریخ می نویسد

فلسفه ی تاریخ نوشته هِگل

جمشیدی

June 26, 2015

گاهشمار 1395

گاهشمار 1394

A collection of Ostensibly Related
English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations
and Meanings. K.. Jamshidi

PDF

خسرو جمشیدی

Feb. 4,2008

Time for Dipstick
Examination of our Assumptions:

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فشرده تاریخ نامه ایران

Brief History of Iran

PDF

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تازه ها

چوب نوشته در نارا_ نام یک پرشیائی بر روی آن

Aug. 12, 2015

نفوذ فرهنگ و تمدن ایران باستان در ژاپن
مانی، مانوی گری و بودیسم ژاپن

5 videos

طبیعت ایران

Mega Tehran, the Capital of Iran

The Natute of Iran

PDF

PP

by Xosrow Jamsheidi and
Jamsheid Jamsheidi

تهران بزرگ- قدیم/جدید

پرتال جامع علوم انسانی

مقالات حوزه ادبیات از آقای کامیار عابدی

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

سپاه جنگ های چریکی کودکان در میلیتاریسم ژاپن

1 video

جمشیدی

PDF

PP

(with music)