تصویر هفته

اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

May 29, 2008

برگردان فارسی

بایگانی تصاویر

برای تمام فصول

نوشته کِن ویلبر، برگردان جمشید جمشیدی

شیر و شی شی در شرق
Iranian Lion and Eastern shishi

May 4th, 2023

جمشید شاه 2- آفرینندگی اهورامزدائی

کلان فهرست

جمشید جمشیدی

https://www.youtube.com/channel/UCt_nUHp8d9EkpRiZDgAai8g

Prepered by Jamshid Jamshidi

19th Sept. 2023

نظر شما؟

اانتگرال کردن پیشامدرن و مدرن

12th June, 2023

برای خواندن اکثر مقالات در این سایت به
نرم افزار آکروبات ریدر احتیاج است. میتوانید
آکروبات ریدر را از سایت زیر دانلود بکنید
. ...

نوشته کِن ویلبر، برگردان جمشید جمشیدی

از مدرنیته به پست مدرنیته

Aug. 30.2023

جمشید جمشیدی

یازدهم فوریه روز تاسیس کشور ژاپن

Feb. 11, 2022

جمشید جمشیدی

اسرار امپراتوری ژاپن

نسخه جدید

ویدیوهای جمشید شاه و شهر سوخته

جمشید شاه 1- اسطوره چیست

Jan. 4, 2022

جمشید جمشیدی

آئین مهر(میترا) خاوری
و گسترش جهانی آن از نگاه تصویر

Nov, 9, 2021

گاهشمار 1401

گاهشمار 1402

انتشار کتاب- برگردان سه مقاله مهم نوشته کِن ویلبر

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Nov. 19, 2009

عکس هائی از ایران قدیم

March 5, 2008

کتاب جدیدی که اخیراً انتشار یافته است

مخلوقات تلفیقی تخیلی بالدار در فرهنگ های گوناگون (1)

ویدئوی دیگر ی هم از همین منتشر کننده قابل دسترسی است.

جمشید شاه 3- جایگاه جمشید در فرهنگ پیش از زرتشتی

Jan.12,2021

In the Name of Seimour
July 29, 2023

جمشید جمشیدی

نسخه جدید

جمشید شاه 4- سرزمین آرمانی جمشید

خودکشی در ژاپن

A collection of Ostensibly Related
English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations
and Meanings. K.. Jamshidi

PDF

خسرو جمشیدی

Feb. 4,2008

Time for Dipstick
Examination of our Assumptions:

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فشرده تاریخ نامه ایران

Brief History of Iran

PDF

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تازه ها

مدرنیته چیست؟

نوشته کِن ویلبر، برگردان جمشید جمشیدی

What is Modernity?, Ken Wilber

سیر تحولات تاریخی مدرنیته در غرب

Aug. 21, 2022

جمشید شاه 5- داستان گریختن فرّ از جمشید

جمشید شاه 6- شهر سوخته

جمشید جمشیدی

Oct. 27, 2020

طبیعت ایران

Mega Tehran, the Capital of Iran

The Natute of Iran

PDF

PP

by Xosrow Jamsheidi and
Jamsheid Jamsheidi

تهران بزرگ- قدیم/جدید

پرتال جامع علوم انسانی

مقالات حوزه ادبیات از آقای کامیار عابدی

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

جمشید جمشیدی

جمشید شاه 7- جمشید در دیگر فرهنگ ها

جمشید جمشیدی

Nov. 19, 2020

چهار ویدئوی کوتاه در باره سیمرغ زنخدای ایران روی یوتیوب

June 10, 2020

7 Video clips about Ancient Iran and Japan:

PDF

PP

(with music)