تصویر هفته

اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

May 29, 2008

برگردان فارسی

بایگانی تصاویر

برای تمام فصول

گاهشمار 1403

What is Modernity?, Ken Wilber

ویدیوهای جمشید شاه و شهر سوخته

Jan. 4, 2022

آئین مهر(میترا) خاوری
و گسترش جهانی آن از نگاه تصویر

کلان فهرست

2nd Nov. 2023

جمشید شاه 7- جمشید در دیگر فرهنگ ها

جمشید جمشیدی

https://www.youtube.com/channel/UCt_nUHp8d9EkpRiZDgAai8g

Prepered by Jamshid Jamshidi

اسرار امپراتوری ژاپن

سیر تحولات تاریخی مدرنیته در غرب

مدرنیته و پُست مدرنیته به باور کِن ویلبر

جمشید جمشیدی

نظر شما؟

جمشید جمشیدی

نسخه جدید

جمشید جمشیدی

برای خواندن اکثر مقالات در این سایت به
نرم افزار آکروبات ریدر احتیاج است. میتوانید
آکروبات ریدر را از سایت زیر دانلود بکنید
. ...

یازدهم فوریه روز تاسیس کشور ژاپن

نوشته کِن ویلبر، برگردان جمشید جمشیدی

اانتگرال کردن پیشامدرن و مدرن

19th Sept. 2023

مدرنیته چیست؟

نوشته کِن ویلبر، برگردان جمشید جمشیدی

July 29, 2023

Aug. 21, 2022

Nov, 9, 2021

Nov. 19, 2020

جمشید جمشیدی

انتشار کتاب- برگردان سه مقاله مهم نوشته کِن ویلبر

مخلوقات تلفیقی تخیلی بالدار در فرهنگ های گوناگون (1)

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Nov. 19, 2009

عکس هائی از ایران قدیم

March 5, 2008

کتاب جدیدی که اخیراً انتشار یافته است

شیر و شی شی در شرق
Iranian Lion and Eastern shishi

جمشید شاه 6- شهر سوخته

خودکشی در ژاپن

Aug. 30.2023

In the Name of Seimour

گاهشمار 1402

از مدرنیته به پست مدرنیته

12th June, 2023

جمشید جمشیدی

جمشید شاه 1- اسطوره چیست

جمشید جمشیدی

A collection of Ostensibly Related
English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations
and Meanings. K.. Jamshidi

PDF

خسرو جمشیدی

Feb. 4,2008

Time for Dipstick
Examination of our Assumptions:

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فشرده تاریخ نامه ایران

Brief History of Iran

PDF

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تازه ها

نوشته کِن ویلبر، برگردان جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

نسخه جدید

جمشید شاه 3- جایگاه جمشید در فرهنگ پیش از زرتشتی

جمشید شاه 4- سرزمین آرمانی جمشید

طبیعت ایران

Mega Tehran, the Capital of Iran

The Natute of Iran

PDF

PP

by Xosrow Jamsheidi and
Jamsheid Jamsheidi

Feb. 11, 2022

جمشید شاه 2- آفرینندگی اهورامزدائی

تهران بزرگ- قدیم/جدید

پرتال جامع علوم انسانی

مقالات حوزه ادبیات از آقای کامیار عابدی

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

May 4th, 2023

جمشید جمشیدی

جمشید شاه 5- داستان گریختن فرّ از جمشید

Jan.12,2021

June 10, 2020

7 Video clips about Ancient Iran and Japan:

PDF

PP

(with music)