اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

May 29, 2008

برگردان فارسی

تصویر هفته

بایگانی تصاویر

برای تمام فصول

باز نویسی و تدوین بوسیله جمشیدی

The History of Anatomy in Persia

گزارشی از شرایط اخلاقی درون جوامع ژاپن

Nov.. 23, 2017

June 15, 2016

گاهشمار 1396

کلان فهرست

May 2, 2018

Nov. 1, 2016

Aug. 12, 2015

نظر شما؟

هورامان در استان کردستان
خانه های سنگی در دامنه کوه

سپاه جنگ های چریکی کودکان در میلیتاریسم ژاپن

برای خواندن اکثر مقالات در این سایت به
نرم افزار آکروبات ریدر احتیاج است. میتوانید
آکروبات ریدر را از سایت زیر دانلود بکنید
. ...

March 11, 2018

انتشار کتاب- برگردان سه مقاله مهم نوشته کِن ویلبر

جمشیدی

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Nov. 19, 2009

عکس هائی از ایران قدیم

March 5, 2008

کتاب جدیدی که اخیراً انتشار یافته است

فاجعه اجتماعی در مدارس ژاپن

جمشید جمشیدی

قسمت دوم بدگوئی و تهمت زنی

قسمت اول رواج دروغ

جمشید جمشیدی

روابط انسانی درجامعه تک بعدی ژاپن

نسخه کامل

5Th WFNS Symposium in Tehran/Iran, April 2016

گاهشمار 1395

گاهشمار 1394

A collection of Ostensibly Related
English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations
and Meanings. K.. Jamshidi

PDF

خسرو جمشیدی

Feb. 4,2008

Time for Dipstick
Examination of our Assumptions:

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فشرده تاریخ نامه ایران

Brief History of Iran

PDF

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تازه ها

Nov. 7, 2017

Oct. 24, 2015

presentation by J. Jamshidi

چوب نوشته در نارا_ نام یک پرشیائی بر روی آن

طبیعت ایران

Mega Tehran, the Capital of Iran

The Natute of Iran

PDF

PP

by Xosrow Jamsheidi and
Jamsheid Jamsheidi

جمشید جمشیدی

تهران بزرگ- قدیم/جدید

پرتال جامع علوم انسانی

مقالات حوزه ادبیات از آقای کامیار عابدی

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

زمانی که فیلسوف تاریخ می نویسد

فلسفه ی تاریخ نوشته هِگل

جمشیدی

PDF

PP

(with music)