روابط انسانی درجامعه تک بعدی ژاپن

جمشید جمشیدی

نسخه کامل

اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است

May 29, 2008

برگردان فارسی

تصویر هفته

بایگانی تصاویر

برای تمام فصول

Nov. 7, 2017

Nov. 1, 2016

presentation by J. Jamshidi

گاهشمار 1396

کلان فهرست

March 11, 2018

گزارشی از شرایط اخلاقی درون جوامع ژاپن

نظر شما؟

هورامان در استان کردستان
خانه های سنگی در دامنه کوه

قسمت اول رواج دروغ

جمشید جمشیدی

برای خواندن اکثر مقالات در این سایت به
نرم افزار آکروبات ریدر احتیاج است. میتوانید
آکروبات ریدر را از سایت زیر دانلود بکنید
. ...

5Th WFNS Symposium in Tehran/Iran, April 2016

June 15, 2016

سپاه جنگ های چریکی کودکان در میلیتاریسم ژاپن

جمشیدی

انتشار کتاب- برگردان سه مقاله مهم نوشته کِن ویلبر

خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

Nov. 19, 2009

عکس هائی از ایران قدیم

March 5, 2008

کتاب جدیدی که اخیراً انتشار یافته است

Nov.. 23, 2017

فاجعه اجتماعی در مدارس ژاپن

جمشید جمشیدی

چوب نوشته در نارا_ نام یک پرشیائی بر روی آن

Oct. 24, 2015

گاهشمار 1395

گاهشمار 1394

A collection of Ostensibly Related
English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations
and Meanings. K.. Jamshidi

PDF

خسرو جمشیدی

Feb. 4,2008

Time for Dipstick
Examination of our Assumptions:

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

فشرده تاریخ نامه ایران

Brief History of Iran

PDF

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

تازه ها

قسمت دوم بدگوئی و تهمت زنی

زمانی که فیلسوف تاریخ می نویسد

فلسفه ی تاریخ نوشته هِگل

جمشیدی

طبیعت ایران

Mega Tehran, the Capital of Iran

The Natute of Iran

PDF

PP

by Xosrow Jamsheidi and
Jamsheid Jamsheidi

تهران بزرگ- قدیم/جدید

پرتال جامع علوم انسانی

مقالات حوزه ادبیات از آقای کامیار عابدی

Institude for Iranian Contemporary Historical Studies

برنامه یک شاخه گل- فهرست لینک ها

Aug. 12, 2015

PDF

PP

(with music)