تصویری از سالن سخنرانی: موضوع سخنرانی در مورد نفوذ
فرهنگ ایران باستان بر روی فرهنگ ژاپن بود.
نزدیک به صد نفری شرکت کرده بودند.سخنرانی توسط استاد ماساتو توجوانجام گرفت که مورد استقبال قرارگرفت. متن سخنرانی را میتوانید در فایل های زیر مرور کنید.

Jan. 21, 2007

CLICK

感想文

نظر شرکت کنندگان

Jan. 21, 2007

part 2-2

part 2-1

part 1

Ancient Iranian Culture and It's Influences on Japanese Culture

(古代におけるイラン・日本の文化交流の歴史)

متن سخنرانی: نفوذ فرهنگ ایران باستان بر روی فرهنگ ژاپن
(پیدایش شاخه بودائی ماهایانا و می کیو با ا لهام ازفرهنگ ایران باستان)