برای جهانی متنوع اما هم آهنگ و واحد

نظر شما؟

世界人権宣言

تریلوژی کاینات

Nov. 19, 2020

-مخلوقات تلفیقی تخیلی بالدار در فرهنگ های گوناگون (1)

PDF

راز- تمدن سفید- یونان

(July 3, 2012)

الگوی فرهنگ سیمرغی که جهان را پیوند میدهد.

جمشید جمشیدی

یادداشت کوتاهی در باب حقوق بشر

یادداشت کوتاهی در باره تایلند

مسلمانان در باره غربی ها چگونه فکر میکنند؟
غربی ها در باره مسلمانان چکونه می اندیشند؟

گفتار کوتاهی در باب حقوق بشر انتگرال

منشور حقوق بشر کوروش
(هفت آبان برابر با 27 اکتبر روز جهانی کوروش)

Universal Declaration of Human Rights

مطالعه آماری بسیار جالب- به انگلیسی

PDF

پیشنهاد آرم پیوند جهانی و کشوری

کلان فهرست

اعلامیه جهانی حقوق بشر