برای جهانی متنوع اما هم آهنگ و واحد

نظر شما؟

世界人権宣言

مطالعه آماری بسیار جالب- به انگلیسی

تریلوژی کاینات

Nov. 19, 2020

-مخلوقات تلفیقی تخیلی بالدار در فرهنگ های گوناگون (1)

PDF

راز- تمدن سفید- یونان

(July 3, 2012)

الگوی فرهنگ سیمرغی که جهان را پیوند میدهد.

جمشید جمشیدی

یادداشت کوتاهی در باب حقوق بشر

یادداشت کوتاهی در باره تایلند

سیر تحولات تاریخی مدرنیته در غرب

Aut. 21, 2022

گفتار کوتاهی در باب حقوق بشر انتگرال

منشور حقوق بشر کوروش
(هفت آبان برابر با 27 اکتبر روز جهانی کوروش)

Universal Declaration of Human Rights

مسلمانان در باره غربی ها چگونه فکر میکنند؟
غربی ها در باره مسلمانان چکونه می اندیشند؟

پیشنهاد آرم پیوند جهانی و کشوری

PDF

کلان فهرست

اعلامیه جهانی حقوق بشر