پندار نیک
ادبیات، هنر، دین

Jan., 9, 2009

By Masato Tojo

Dec. 24, 2007

Aug. 6, 2007

نظر شما؟

An Introduction to the Simorghian Culture and
Mithraism in the East Asia.

تئوسوفی

نسخه 6

May 13, 2009

مطالعه آماری

April 21, 2008

May 4, 2008

یلدا

پرواز هما بر فراز آسمان فرهنگ ژاپن

برداشت ژاپنی ها از واقعیت مرگ

June 30, 2012

شاهنامه به زبان انگلیسی

June 5,2010

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

کلان فهرست

اکتبر 2005

مانی و شاخه مکتب اسرار بودیسم ژاپن

باورها و رفتارهای دینی ژاپنی ها

تجربه عرفان طبیعت

در باختر و خاور
جمشید جمشیدی

(مهر پرستی(میترائیسم

PDF

May 1, 2007

May 11, 2010

شناسائی حضرت عیسی برای اولین بار توسط سه خردمند ایرانی

مدول سایه

جمشید جمشیدی

Aug. 17, 2009

نگاه کوتاهی به رسم دینی- معنوی اُبُن در ژاپن

Nov. 21, 2010

جمشید جمشیدی

معرفی چند معبد در اوساکای ژاپن

ver.2

جمشید جمشیدی

July 27, 2008

Sept. 28, 2008

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

گالری عکس

جمشید جمشیدی

Feb. 4,2008

سپتامبر 2005

معنای چهار عنصر آب- باد- خاک و آتش در آداب نماز

جمشید جمشیدی

PDF

(یزدان مهر(هفتان

اعتقادات دینی ژاپنی ها در یک نظر سنجی

PDF

بازنویسی: جمشیدی

جمشید جمشیدی

Nov. 4, 2011

فرهنگ واژگان سیاسی فارسی- ژاپنی

نسخه 5

جمشید جمشیدی

July 14, 2010

جمسید جمسیدی

خوشبختی از نگر ژاپنی ها

جمشید جمشیدی

تقدس آتش و آب در فرهنگ ژاپن

Feb. 7, 2010

کِن جی میازاوا کیست؟

نسخه جدید 4

جمشید جمشیدی

PDF

مسلمانان در باره غربی ها چگونه فکر میکنند؟
غربی ها در باره مسلمانان چکونه می اندیشند؟

A collection of Ostensibly Related English and Persian Words With
Similar or Derivatized Pronunciations and Meanings. K.. Jamshidi

برگردان: جمشید جمشیدی

این آلبوم عکس نشانه های تداخلات، اشتراکات و نفوذ فرهنگ های جهان بر یکدیگرست. آشنائی با این اشتراکات فرهنگی چه بسا از ستیزه جوئی ها کاسته و بر تفاهمات متقابل در بین فرهنگ ها بیافزاید.

فرهنگ واژگان انگلیسی که
ریشه در زبان فارسی دارند

نمادهای خدائی در فرهنگ اساتیری ژاپنی و ایرانی- یک مطالعه تطبیقی

نسخه جدید

جمشید جمشیدی

Divane Hafiz, in Persian & English


تالیف این فرهنگ گو اینکه کوششی بدیع است تنها آغازی است برای تدوین یک اثر فرهنگی فراگیر و منجسم.. تکمیل این کار احتیاج به یاری مشتاقان و فعالین دراین زمینه دارد. واژگانی که ارائه شوند به نام خود شخص ارائه کننده به فرهنگ واژگان اضافه خواهد شد.

The Shadow Module: by Ken Wilber et. al

Aug. 24, 2011

برگردان جمشید جمشیدی

تمرین زندگانی انتگرال

PDF

Integral Life Practice, by K. Wilber et al

کارت های تبریک- بسیار بدیع

بایگانی تصاویر هفته

Benjamin Creme

شرکت در سخنرانی بنیامین کرمه:

PDF

جمشید جمشیدی

April 16, 2011

جمشید جمشیدی

ژاپنی ها خواستار ادامه اجرای حکم اعدام هستند- نتیجه یک نظرسنجی

دیوان اشعار حافظ- فارسی با برگردان انگلیسی

Oct. 26, 2009

Vol. 1
Vol. 2

خسرو جمشیدی

June 29, 2011

PDF

مطالعه آماری بسیار جالب- به انگلیسی

تحول باورهای استوره ای و دینی در فرهنگ ژاپن

نسخه 8