گفتار نیک

Jan. 9, 2008

Feb. 3, 2008

بُن شناسی فرهنگ ایران- استوره ها حیات دو باره می یابند

فهرست مطالب

مرغ هواُ- سیمرغ چین و ژاپن؟

رابطه آئین شینتوی ژاپن با ایران باستان- ماساتو توجو
به انگیسی با معرفی نویسنده به فارسی

معرفی چند معبد در اوساکای ژاپن

The theory concerning the origins of Shinto
Masato Tojo

March 13, 2011

هفتمین همایش انجمن دوسداران فرهنگ ایران و ژاپن- 27 فوریه 2011

PDF

PDF

جمشید جمشیدی

Janu. 18, 2010

Sept. 2, 2009

PDF

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

(HoOo)

منشور حقوق بشر کوروش
(هفت آبان برابر با 27 اکتبر روز جهانی کوروش)

فرهنگ، اخلاق

نظر شما؟

آمار نظر پرسی روزنامه یومی اوری شین بون

جمشید جمشیدی

تریلوژی کاینات

March 13, 2011

اعلامیه جهانی حقوق بشر

Universal Declaration of Human Rights

Jan.1, 2012

Oct.26, 2011

نسخه 5

چگونه حکومت با شکوه می جی با در گیر شدن در جنگ بزرگ شرق آسیا به سرانجامی فلاکت بار دچار شد

برگردان فارسی: جمشید جمشیدی

ژاپن و ایران باستان

نسخه 3

世界人権宣言

Japan & Ancient Iran

Oct. 13, 2010

جمشید جمشیدی

بمناسبت شصت و یکمین سال پایان جنگ در ژاپن

PDF

An Emblem That Connects the World

世界を結ぶ象徴の紋章

پیشنهاد آرم پیوند جهانی و کشوری

رابطه مردم ژاپن با خارجی ها

جمشید جمشیدی

PDF

J. Jamshidi

الگوی فرهنگ سیمرغی که جهان را پیوند میدهد.

Aug. 16, 2006

Dec. 23, 2011

April 30, 2011

YALDA

Sept. 19, 2006

Oct. 15, 2006

Nov. 8, 2006

Neo-Paganism of modern Iran and our Mithraism
by Masato Tojo- in English and Japanese

PDF

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

June 30, 2007

یادداشت کوتاهی در باب حقوق بشر

Aug. 6, 2007

جمشید جمشیدی

پرواز هما بر فراز آسمان فرهنگ ژاپن

Aug. 17, 2007

به مناسبت شصت و دومین سال پایان جنگ در ژاپن

نسخه جدید

Sept.. 7, '08

جمشید جمشیدی


Oct. 27, 2009

اکنون زمان آزمایش صحت
انگاشت های ما رسیده است


Nov. 21, 2010

گفتار کوتاهی در باب حقوق بشر انتگرال

آرم نقش شیر و خورشید در سیر طولانی تاریخ ایران- فایل تصویری

1. 偉大な「明治」はなぜ悲惨な「大東亜戦争」に行き
着いたのか
岩崎信彦 先生  神戸大学社会科学 名誉教授


انتخاب ده خبر مهم در سال 2011 توسط ژاپنی ها

یلدا

جمشید جمشیدی

خرافه دیروز و امروز در جامعه ژاپن

جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

2. نفوذ تمدن و فرهنگ ایران در آثار سنگی ژاپن

جمشید جمشیدی
جمشید جمشیدی

جمشید جمشیدی

Oct. 17, 2007

معرفی یک خبرنامه در ایران- اَمرداد، بی مرگی و جاودانگی


نفوذ سر اندیشه های فرهنگ ایران باستان در فرهنگ ژاپن

CLICK

感想文

نظر شرکت کنندگان

Jan. 21, 2007

part 2-2

part 2-1

part 1

Ancient Iranian Culture and It's Influences on Japanese Culture

(古代におけるイラン・日本の文化交流の歴史)


برگردان فارسی

May 29, 2008

نوشته خسرو جمشیدی، جمشید جمشیدی

PDF

Sept. 28, 2008

جمشید جمشیدی

خوشبختی از نگر ژاپنی ها

جمشید جمشیدی